#07. Barbudo na punheta. De uniforme. Acaba gozando no final